๒๕๙. ถาม หนังสือพิมพ์ มีบทบาทสำคัญในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตย อย่างไร

Share via email

๒๕๙. ถาม  หนังสือพิมพ์ มีบทบาทสำคัญในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตย อย่างไร

              ตอบ      ในสมัยที่การสื่อสารกับผู้คนในสังคมยังไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนัก หนังสือพิมพ์จึงเป็นสื่อหลักที่ นักคิดนักเขียนสามารถถ่ายทอดความคิดเรื่องราวต่าง ๆ เผยแพร่ให้กับผู้คนในสังคมได้(สังคมเมืองเป็นส่วนใหญ่)

Share via email

You may also like...