แบบฟอร์มในการขอพระราชทานพระกรุณา/พระบรมราชานุญาต จากสถาบันพระมหากษัตริย์

Share via email

พระมหากษัตริย์ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร การขอพระราชทานพระกรุณาสิ่งต่างๆ จาก สถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถทำได้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางสำนักราชเลขาธิการฯ มีแบบฟอร์มให้กรอกดังนี้

  • เอกสารประกอบการขอพระราชทานพระมหากรุณา Download
  • หลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณา Download
  • ตัวอย่างการเชิญพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส Download
  • ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต Download
  • การขอพระราชทานพระมหากรุณา Download

line

ที่มา : เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ

http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/forms

Share via email

You may also like...