สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน

Share via email

IMG_0073

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นและแสวงหาแนวทาง ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์ และการจัดทำชุดความคิดและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้อง โดยมี พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดการสัมมนา และ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีฯ กล่าวรายงาน ณ  อาคารรัฐสภา 2

IMG_0064

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน” ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อเป็นเวทีในการแสวงหาความรู้และข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางและกลยุทธ์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน โดยการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อันจะนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการกับข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องต่อไป

IMG_0262

โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวเปิดการสัมมนา และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวรายงาน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สถาบันคือพลังของแผ่นดิน” อาทิ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร พลตรี ปวีณ สิกขะมณฑล นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ และนายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย

IMG_0266

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมถึงมีแนวทางและยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งมีแนวทางในการจัดทำชุดความคิดและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องต่อไป

line

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

line

ที่มาของเนื้อหา: http://www.senate.go.th/leader_resource/webboard/board_message.php?id_postbord=hxydghnhvwnfdrs&page_list=1&start_list=0&page=1

Share via email

You may also like...