สำนักพระราชวัง

Share via email

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและทรงจัดระเบียบการปกครองภายในราชธานีออกเป็น ๔ แผนก เรียกรวมกันว่า  “จตุสดมภ์”  ซึ่งแปลว่า “หลักทั้ง ๔” คือ เมือง (เวียง) วังคลัง  และนา  หัวหน้าจตุสดมภ์ทั้ง ๔ มีตำแหน่งเป็น “ขุน”

แผนกที่เรียกว่า  “วัง” อันเป็นต้นกำเนิดของสำนักพระราชวังนี้ มีหน้าที่ดูแลฝ่ายพระราชสำนัก และช่วยแบ่งเบาภาระของพระมหากษัตริย์ในหน้าที่ตุลาการ โดยมี  “ขุนวัง” เป็นหัวหน้า

ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  (พุทธศักราช ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ โดยแยกการทหารและการพลเรือนออกจากกันเป็นครั้งแรกคือ “สมุหพระกลาโหม” บังคับการฝ่ายทหารทั่วไป และ  “สมุหนายก” บังคับการฝ่ายพลเรือนทั่วไป มีตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีเสมอกัน นอกจากนี้ ยังมีจตุสดมภ์อีก ๔ กรม  คือ กรมเมือง(กรมเวียง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ซึ่งมีตำแหน่งรองลงมาคือ เสนาบดี

ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมานั้น  “กรมวัง” มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชสำนัก รวมทั้งการซ่อมแซมพระบรมมหาราชวัง การพระราชพิธีต่างๆ  การตรวจสอบดูแลขุนนางทั้งหมดที่จะเข้ามาในพระบรมมหาราชวัง ยกเว้นมหาดเล็ก ควบคุมพระราชทรัพย์พิเศษที่เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนดูแลแจกจ่ายทาสและไพร่ไปทำงานในวัดหลวง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ในหน้าที่ตุลาการและมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง  “ยกกระบัตร” ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ เมืองละคนโดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาประจำหัวเมืองและเป็นผู้ดูแลตรวจสอบข้าหลวง อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง “หลวงวัง” ที่มีหน้าที่ดูแลกิจการภายในจวนข้าหลวงนั้น ออกไปประจำตามหัวเมืองอีกด้วย

“กรมวัง”  ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมย่อย ๆ  หลายกรม อาทิ กรมพระตำรวจวัง  (ตำรวจ เป็นบรรดาศักดิ์ของเขมรโบราณ หมายถึง ขุนนางที่มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ หรือองครักษ์ของพระมหากษัตริย์) กรมพระราชยาน  กรมอาวุธหลวง  กรมฉางข้าวหลวง  และกรมสวนหลวง

สำหรับตำแหน่งเสนาบดีกรมวังนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีบรรดาศักดิ์หรือราชทินนามเป็น  “พญาธรรมาธิบดี” แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็น  “เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์” ใช้ตราเทพยดาขี่พระนนทิการ (พระโคเผือก) เป็นตราประจำตำแหน่ง

การจัดระเบียบการปกครองที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว้นั้น  ยังคงยึดถือปฏิบัติกันต่อมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งนับเป็นเวลานานกว่า ๔๐๐ ปี จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระเบียบราชการบริหารแบบกระทรวง  ทบวงกรม  ขึ้นโหม่ ในส่วนของการบริหารราชการส่วนกลางนั้น ได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวงต่างๆ  ออกเป็น ๑๒  กระทรวง  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศกราช ๒๔๓๕ และทรงพระกรุณาโปรดเก ล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบเลิกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมภ์ ให้มีเสนาบดีรับผิดชอบการบริหารราชการแต่ละกระทรวงเสมอกัน ดังนั้น  “กรมวัง” จึงถูกยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง เรียกว่า  “กระทรวงวัง” มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในพระราชสำนักเช่นเดิม  ส่วนงานที่เกี่ยวกับการตุลาการนั้นได้โอนไปขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ตั้งขึ้นใหม่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมวังแต่เดิมอยู่ก่อนแล้วนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปรับปรุงส่วนราชการต่างๆ  ในกระทรวงวัง ให้มีความเหมาะสมต่อราชการในพระองค์เพิ่มขึ้น อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมสังกัดกระทรวงวัง  ๒๐ กรม คือ กรมบัญชาการ  กรมสารวัตรใน  พระราชสำนัก  กรมทะเบียน  กรมปลัดบัญชี  กรมคลังราชการ  กรมพระราชพิธี  กรมภูษามาลา  กรมสนมพลเรือน  กรมวัง  กรมรองงาน  กรมช้างต้น  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  กรมทหารรักษาวัง  กรมพระนิติศาสตร์  กรมศิลปากร  กรมธรรมการ  กรมสังฆการี กรมกัลปนากรมราชบัณฑิต  และกรมวังในพระราชสำนักสมเด็จพระพันปีหลวง

สำหรับตราประจำตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังนั้น  ในปีพุทธศักราช  ๒๔๕๖  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกตราเทพยดาขี่พระนนทิการ (พระโคเผือก)  ที่ใช้มาแต่เดิม และให้ใช้ตราพระมหาเทพทรงพระนนทิการ (พระโคเผือก)  สำหรับเสนาบดีกระทรวงวังใช้ประทับในสารตราแห่งกิจราชการแทน ส่วนตราประจำตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังที่ใช้ประทับในกิจการอื่นๆ  นั้น ให้ใช้ตราพระนนทิการน้อย ซึ่งเป็นลายพระนนทิการยืนแท่น

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนกรมธรรมการ กรมสังฆการี  กรมราชบัณฑิต  กรมกัลปนา  และกรมศิลปากรไปสังกัดกระทรวงธรรมการ  และยุบฐานะกรมมหาดเล็กหลวงลงเป็นกรมสามัญ สังกัดกระทรวงวังตามเดิม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช  ๒๔๗๕  แล้ว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่อกระทรวงวังเป็น “ศาลาว่าการพระราชวัง” และตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังเป็น  “ผู้สำเร็จราชการพระราชวัง”  ศาลาว่าการพระราชวังนี้ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและมีหน้าที่บริหารราชการในพระราชสำนัก แบ่งส่านราชการออกเป็น ๑๐ กรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช  ๒๔๗๖ คือ กรมราชเลขานุการในพระองค์  กรมปลัด กรมวัง กรมพระราชพิธี กรมโขลนกรมวังนอก กรมมหาดเล็กหลวง กรมราชพาหนะกรมทหารรักษาวัง และกรมพระคลังข้างที่

ในวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖  ศาลาว่าการพระราชวังได้เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงวังดังเดิม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ มีอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระราชสำนัก และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๗ กรม คือ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมทหารรักษาวัง กรมพระคลังข้างที่  กรมมหาดเล็กหลวง กรมราชเลขานุการในพระองค์และกรมวัง แต่ในปีต่อมา สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นสมควรให้ยกกรมทหารรักษาวังออกจากหน้าที่ราชการกระทรวงวัง และให้ยุบกรมมหาดเล็กหลวงและกรมวังไปรวมอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวง ตังนั้น กรมโนสังกัดกระทรวงวังจึงเหลือเพียง ๔ กรมเท่านั้น

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  กระทรวงวังได้ยุบฐานะลงมาเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเท่ากรม และเปลี่ยนนามเป็นสำนักพระราชวัง มีอำนาจหน้าที่จัดการพระราชวัง ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการพระราชวังรับผิดชอบในการบริหารราชการ ได้แบ่งส่วนราชการเป็น ๔ กอง คือสำนักงานเลขานุการ  กองมหาดเล็ก  กองวังและพระราชพิธี  และสำนักงานพระคลังข้างที่

ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินนิวัตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาประทับในราชอาณาจักรเป็นการถาวร ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ แล้วนั้นสำนักพระราชวังจึงได้เพิ่มจำนวนกองมากขึ้นโดยลำดับ เพื่อรองรับพระราชกรณียกิจต่างๆ  มากมายที่ต้องทรงปฏิบัติในฐานะองค์พระประมุขของประเทศ

line

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบัน  สำนักพระราชวังยังคงเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเท่ากรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และยังคงทำหน้าที่จัดการพระราชวัง  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์เช่นเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พุทธศักราช ๒๕๓๗ นั้นได้กำหนดให้สำนักพระราชวังมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.  ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
๒.  ปฏิบัติงานในพระองค์พระมหา กษัตริย์ตามพระราชประสงค์
๓.  ปฏิบัติงานในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์
๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
๕.  ดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ราชูปโภค และปูชนียสถานต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
๖. จัดการและปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี  การพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
๗. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของกองทรัพย์ วัดวาอารามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
๘. ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมพระราชฐานต่างๆ ตลอดจนวัดหลวง สุสานหลวงและอาคารสถานที่  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง รวมทั้งพระราชพาหนะ
๙. จัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในสังกัดตั้งแต่ที่พักอาศัย  สโมสรข้าราชบริพาร ตลอดจนฌาปนกิจสงเคราะห์
๑๐.  ปฏิบัติการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  ตลอดจนจัดฝึกอบรมบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
๑๑. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อาทิ การจัดพิพิธภัณฑ์พระแสงปืนและอาวุธปืนโบราณ  พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ และพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เป็นต้น
๑๒. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

line

หน่วยงานต่างๆในสำนักพระราชวัง

การจัดแบ่งหน่วยงานภายในและฝ่ายธุรกรรมต่าง ๆ

สำนักพระราชวัง ปัจจุบันแบ่งหน่วยงานออกเป็น 14 กอง ประกอบด้วย[2]

 • สำนักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย งานห้องสมุด จัดทำและรักษาทะเบียนพระบรมวงศานุวงศ์ ทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ
 • กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
 • กองคลัง รับผิดชอบการบริหารการคลัง
 • กองงานส่วนพระองค์ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย และดำเนินการเกี่ยวกับการถวายความสะดวกในเขตพระราชฐานที่ประทับ บันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และวีดิทัศน์ส่วนพระองค์ จัดทำรายการวิทยุของสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ
  • ฝ่ายธุรการ
  • ฝ่ายสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
  • ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์
  • ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์
  • ฝ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา สวนจิตรลดา
  • ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ คือ ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์
 • กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับผิดชอบงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งงานฝ่ายพระราชวัง และงานฝ่ายราชเลขานุการ
  • ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล รองเลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์ฯ
  • ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล รองเลขาธิการพระราชวัง
  • ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ สมศักดิ์ อนุราชเสนา
  • หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข
  • รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต
  • ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ
  • หัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ พันโทสมชาย กาญจนมณี
  • รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ
 • กองมหาดเล็ก รับผิดชอบด้านการรับใช้ในกิจการส่วนพระองค์ต่าง ๆ ทุกประเภท ทั้งในพระราชฐานที่ประทับ และในสถานที่ที่เสด็จฯ ทุกแห่ง ดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ดำเนินการประกอบเครื่องเสวยจัดโต๊ะเสวย จัดอาหารและปฏิบัติในการพระราชทานเลี้ยง แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ
  • งานธุรการ
  • ฝ่ายในพระองค์
  • ฝ่ายมหาดเล็ก
  • ฝ่ายวรภาชน์
  • ฝ่ายมหาดเล็กพิธี
  • ฝ่ายห้องเครื่อง
 • กองวัง รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถวายอารักขา แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และรักษาความเรียบร้อย ความสงบ และความปลอดภัยสถานที่ทั้งในพระราชฐานและในส่วนของที่ประทับ รวมทั้งในการเสด็จฯ ณ สถานที่อื่น ๆ, ตระเตรียมการพร้อมรับเสด็จและรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ ราชอาคันตุกะ แขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ และผู้ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสโปรดให้เข้าเฝ้าฯ, รองรับนำชมพระบรมมหาราชวัง, การประดิษฐ์ดอกไม้ เย็บปักถักร้อย และการประกอบอาหารสำหรับถวายทรงนมัสการ ทรงใช้ และใช้ราชการในงานพระราชพิธี พระราชกุศลและงานอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ
  • งานธุรการ
  • ฝ่ายตำรวจวัง
  • ฝ่ายรับรองพระบรมมหาราชวัง
  • ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน
  • ฝ่ายกรมวังประจำที่ประทับ
  • ฝ่ายตำรวจหลวงรักษาพระองค์
 • กองพระราชพิธี รับผิดชอบการจัดงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามราชประเพณี ดูแลรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และปูชนียวัตถุสำคัญต่าง ๆ
  • งานธุรการ
  • ฝ่ายราชูปโภค
  • ฝ่ายพิธีการ
  • ฝ่ายศุภรัต
  • ฝ่ายสนมพลเรือน
  • ฝ่ายบูรณะราชภัณฑ์
 • กองชาวที่ รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาตกแต่ง ทำความสะอาดพระที่นั่ง พระตำหนัก ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตพระราชฐาน และพระราชฐานที่ประทับ รวมถึงพระบรมมหาราชวัง
 • กองธุรการที่ประทับ รับผิดชอบในงานธุรการของส่วนราชการทางฝ่ายที่ประทับ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินใช้สอยประจำวัน และค่าใช้จ่ายในการพระราชกุศลส่วนพระองค์ งานวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างและงานช่างบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ งานช่างบำรุงรักษาซ่อมและงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  • ผู้อำนวยการกองธุรการที่ประทับ คือ นงนุช อธิบดี
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระดับทรงคุณวุฒิ ประจำกองธุรการที่ประทับ คือ พรชัย จุฑามาศ ด้านวิชาการเกษตร โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำกองธุรการที่ประทับ คือ
 • กองบำรุงรักษาราชอุทยาน รับผิดชอบการตัดตกแต่งต้นไม้ภายในเขตพระราชฐานและสถานที่ที่อยู่ภายในการรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง ดูแลระบบสุขาภิบาล ระบบกำจัดน้ำเสีย ดูแลรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร วิจัย พัฒนาและขยายพันธุ์พืช
 • กองพระราชพาหนะ รับผิดชอบรถยนต์หลวงและเรือยนต์หลวง ที่ใช้ในงานต่าง ๆ ดูแลรักษารับผิดชอบ รถยนต์พระที่นั่ง เรือยนต์พระที่นั่ง รถยนต์พระประเทียบ เรือยนต์พระประเทียบ ขบวนรถยนต์หลวง และพาหนะใช้สอยต่าง ๆ
  • ผู้อำนวยการกองพระราชพาหนะ คือ เทอดพล วงษ์วานิช
  • ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานประสานและติดตามประเมินผล ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม กองบำรุงรักษาราชอุทยาน คือ สมชาย ธรณิศร
 • กองแพทย์หลวง รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสุข ควบคุม ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่าง ตลอดจนพาหนะที่ใช้ในการสาธารณสุข วิเคราะห์และวิจัยโรคต่าง ๆ ดูแลรักษาผู้ที่มารับการตรวจ จัดเตรียมแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อตามเสด็จในพื้นที่ต่าง ๆ และจัดเตรียมยาพระราชทานตามที่มีบุคคลขอมา
 • กองศิลปกรรม[3] เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๗ รับผิดชอบงานด้านการบูรณะซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธี เครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค งานประณีตศิลป์ พระตำหนัก และองค์พระที่นั่งต่าง ๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุต่าง ๆ อันเป็นของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความดูแลของราชสำนัก
  • ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม คือ นภาพร เล้าสินวัฒนา
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระดับทรงคุณวุฒิ ประจำกองธุรการที่ประทับ คือ โอภาส สายะเสวี สถาปนิกทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสถาปัตยกรรม กองศิลปกรรม
 • สำนักงานพระคลังข้างที่ รับผิดชอบด้านพระราชทรัพย์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของเขตพระราชฐาน ดูแลมูลนิธิอานันทมหิดล กองทุน เงินบริจาคที่ได้รับจากส่วนต่าง ๆ ดูแลรักษาเครื่องใช้และอาคารสถานที่ภายในเขตพระราชฐาน รับผิดชอบการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์และงานศิลปาชีพในพิพิธภัณฑ์
  • ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ คือ ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระดับทรงเชี่ยวชาญ ประจำสำนักงานพระคลังข้างที่ คือ ปรีชาญ อินทรไพโรจน์ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ผู้อำนวยการพระราชวังสนามจันทร์ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอภิเศกดุสิต คือ สัญชาติ วัชราภิรักษ์

อ้างอิงข้อมูลจาก:  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87

http://www.brh.thaigov.net/

line

ติดต่อสำนักพระราชวัง

URL: http://www.brh.thaigov.net/

 

Share via email

You may also like...