สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Share via email

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่1) ทั้งนี้ ได้แบ่งแยก“ทรัพย์สินส่วนพระองค์” “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” และ “ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ออกจากกัน “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง และได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นโดยให้ชื่อว่า“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมคลัง (ปัจจุบันคือ กรมธนารักษ์) กระทรวงการคลัง และรับโอนหน้าที่การงาน ตลอดจนข้าราชการบางส่วนมาจากสำนักงานพระคลังข้างที่ รวมทั้งได้ขอใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทำการ สำนักงานด้วย

ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฯ อีก 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2491 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 โดยยกฐานะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดประโยชน์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้ง และในจำนวนนี้จะได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 คน ให้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีอำนาจหน้าที่ดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีอำนาจหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบหมาย รวมถึงมีอำนาจลงนามเป็นสำคัญผูกพันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

line

ติดต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (สำนักงานส่วนกลาง)

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 0-2787-7000
อีเมล์ : contact@crownproperty.or.th
รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

เลขที่ 15/13 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-9614 โทรสาร 0-3425-5725

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 122/6 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5301-3, 0-3853-5305-7 โทรสาร 0-3851-5997, 0-3853-5306

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

254 หมู่ 6 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3522-1455, 0-3526-1014, โทรสาร 0-3522-1454

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ 1/15-16 ถ.รามสูร ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5621-2036 โทรสาร 0-5621-6898

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

เลขที่ 1261 ถ.ไปรษณีย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5421-8569 โทรสาร 0-5421-8132

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 10 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3242-5388 โทรสาร 0-3242-5388 กด 18

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี (สาขาจังหวัดราชบุรี)

95 – 97 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7429 โทรสาร 0-3233-7429 กด 12

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 27 ซ.ริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-1130 โทรสาร 0-7432-5005

Share via email

You may also like...