สำนักราชเลขาธิการ

Share via email

“สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชื่อเรียกในสมัยแรกตั้งว่า
ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขานุการ”

 • ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน และได้แปรเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 100 ปีเศษที่ผ่านมา
  สำนักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปลี่ยนไป ตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และตามนโยบายในการบริหาร ประเทศของแต่ละรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบรม ราชโองการประชุมกฎหมาย
  ประจำศก ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซึ่งได้แก่ กรมพระอาลักษณ์ ออดิตออฟฟิศออฟฟิศหลวง กรมราชเลขานุการ กรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการ ในพระองค์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ และกระทรวงมุรธาธร จึงมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่มาของสำนักราชเลขาธิการ  ในปัจจุบันทั้งสิ้น
  ปัจจุบัน สำนักราชเลขาธิการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า สำนักราชเลขาธิการมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่าง พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์

 

 • วิสัยทัศน์สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

 • พันธกิจ
  ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์          พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
  ๒. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
  ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
  ๔. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ 

อำนาจหน้าที่ทั้ง นี้ หน่วยงานในสังกัดสำนักราชเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2553 สรุปโดยย่อดังนี้

กองกลาง

มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํ านักราชเลขาธิการ และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตราพระปรมาภิไธย งานนําความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายใน งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัดทําแผนงานของสํานักราชเลขาธิการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการเงินส่วนพระองค์
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักราชเลขาธิการ
(๕) บริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสํานักราชเลขาธิการรวมทั้งสนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสํานักราชเลขาธิการ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติรับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมายกองการในพระองค์

อำนาจและหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี หรือการพิธีต่าง ๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร พระมหามงกุฎ และเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทํ าเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ ระลึก และตราไปรษณียากร ตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน ดอกไม้พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และการเขียนพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทําบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการจัดทํา และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองการต่างประเทศ

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศไทยของประมุขและบุคคลสําคัญ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทย การแต่งตั้ งเอกอัครราชทู ตไทยประจําต่างประเทศ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร และอํานวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จในพิธีและโอกาสต่ าง ๆ ในประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์ จากต่างประเทศ การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่างประเทศ และการขออนุเคราะห์ในการออกของที่มาจากต่างประเทศกรณีของส่วนพระองค์ รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูลและบัตรเชิญตามที่ได้รับการร้องขอ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกั บการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองข่าว

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
(๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ (๒) ดําเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้องคมนตรี ปฏิบัติแทนพระองค์
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองนิติการ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานส่วนพระองค์ และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของสํานักราชเลขาธิการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแสในเรื่องต่าง ๆ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักราชเลขาธิการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองโครงการสัมพันธ์
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร
(๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองศิลปาชีพ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั่วประเทศ ให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
(๓) อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(๒) ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระดํารัสรับสั่ง หรือตามที่ไรับมอบหมาย

กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองอํานวยการนักบริหาร
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการนักบริหาร ประสานงานระหว่าง นักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักราชเลขาธิการ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนงานของนักบริหาร
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๒) ให้บริการข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๓) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจโดยทั่วไป
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันสิริกิติ์
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่องตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงานศิลปาชีพสู่สาธารณะทั้งใน และต่างประเทศ
(๓) สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(๔) สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย
(๕) อนุรักษ์และดํารงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย
(๖) ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรมของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักราชเลขาธิการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสํานักราชเลขาธิการ
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักราชเลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่ าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ของ สำนักราชเลขาธิการ

1322653791(1)

line

ที่มา : เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ

http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/about#armnaj

Share via email

You may also like...