๒. ถาม ประเทศราชาธิปไตยในยุโรปเป็นการปกครองแบบใด

Share via email

๒. ถาม ประเทศราชาธิปไตยในยุโรปเป็นการปกครองแบบใด

ตอบ     ทุกประเทศมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ยกเว้นนครรัฐวาติกันแต่พระมหากษัตริย์ในรัฐเล็กๆ มักมีอิทธิพลทางการเมืองมากกว่าในรัฐใหญ่ๆ

 

Share via email

You may also like...