๓. ถาม ขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามความจำกัดในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มีอย่างไรบ้าง

Share via email

๓. ถาม ขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามความจำกัดในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มีอย่างไรบ้าง

ตอบ     สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของรัฐและการบริหาร

ราชาธิปไตย คือ การที่มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ ซึ่งยังแบ่งออกตามขอบเขตพระราชอำนาจ

ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (Limited monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขที่มีอำนาจจำกัด เช่น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy)  ซึ่งพระราชอำนาจจะจำกัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

Share via email

You may also like...