๖. ถาม ความแตกต่างระหว่างระบอบราชาธิปไตย และระบอบสาธารณรัฐ คืออะไร

Share via email

๖. ถาม ความแตกต่างระหว่างระบอบราชาธิปไตย และระบอบสาธารณรัฐ คืออะไร

ตอบ           ระบอบราชาธิปไตย คือ พระมหากษัตริย์ทรงครองแผ่นดินเป็นประมุขตลอดพระชนม์ชีพ และสืบราชสันตติวงศ์ให้กับรัชทายาทเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต แม้จะมีบ้างที่มีการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งพระมหากษัตริย์

ส่วนในระบอบสาธารณรัฐ ประมุขของรัฐ (ซึ่งมักเรียกว่าประธานาธิบดี) โดยปกติแล้วมีที่มาจากการเลือกตั้ง และทำหน้าที่อยู่ในช่วงในเวลาที่แน่นอน เช่น ๔ ปี หรือ ๖ ปี เป็นต้น

Share via email

You may also like...