๘. ถาม เพราะเหตุใด ระบอบราชาธิปไตยจึงเคยเป็นระบอบที่แพร่หลายที่สุด

Share via email

๘. ถาม เพราะเหตุใด ระบอบราชาธิปไตยจึงเคยเป็นระบอบที่แพร่หลายที่สุด

ตอบ   ราชาธิปไตยเคยเป็นระบอบการปกครองที่แพร่หลายที่สุดจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่ปัจจุบันนี้มิได้แพร่หลายอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ดี ประเทศซึ่งยังปกครองแบบราชาธิปไตยอยู่ปัจจุบันมักพบในรูปของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย์ทรงถือบทบาททางกฎหมายและพิธีกรรมเป็นเอกลักษณ์ แต่ทรงไม่ใช้หรือใช้อำนาจทางการเมืองอย่างจำกัดตามรัฐธรรมนูญหรือประเพณี

Share via email

You may also like...