๙. ถาม มีสิ่งที่เหมือนกัน อันเป็นบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบใด ๆก็ตามคืออะไร

Share via email

๙. ถาม มีสิ่งที่เหมือนกัน อันเป็นบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบใด ๆก็ตามคืออะไร

ตอบ    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ แม้ว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน (ปรมิตตาญาสิทธิราชย์) พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นตามจารีตประเพณีหรือตามประมวลกฎหมายเพื่อไม่ให้มีอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริง โดยที่บางประเทศพระมหากษัตริย์อาจทรงมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ

Share via email

You may also like...