๑๐. ถาม มีประเทศใดที่พระมหากษัตริย์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ

Share via email

๑๐. ถาม มีประเทศใดที่พระมหากษัตริย์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ

ตอบ    สหพันธรัฐมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์   เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ การจัดการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ และรัฐบาลของแต่ละรัฐ โดยรัฐบาลกลางตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซีย ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐตั้งอยู่ในแต่ละรัฐ รวมทั้งสิ้น ๑๓ รัฐ ประมุขของมาเลเซียภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ เรียกว่า “สมเด็จพระราชาธิบดี” หรือ “Yang Di-PertuanAgong” หรือทั่วไปเรียกว่า “อากง” สมเด็จพระราชาธิบดีจะได้รับเลือกจาก ที่ประชุมของสุลต่านของรัฐทั้ง ๙ รัฐ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี เมื่อครบวาระ ก็จะมีการเลือกใหม่ โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีองค์เดิมไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไป

Share via email

You may also like...