๑๒. ถาม นอกจากจะเลือกตั้งสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นพระประมุขแล้ว มาเลเซียยังเลือกตั้งตำแหน่งรองประมุขด้วย

Share via email

๑๒. ถาม นอกจากจะเลือกตั้งสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นพระประมุขแล้ว มาเลเซียยังเลือกตั้งตำแหน่งรองประมุขด้วย

ตอบ    ที่ประชุมยังได้เลือกตั้งรองประมุขซึ่งเรียกว่า “TimbalayYangdiPertuanAgong” ขึ้นดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี เช่นกัน

Share via email

You may also like...