๑๓. ถาม สุลต่านในรัฐที่ได้รับเลือกเป็นประมุขของประเทศ จะเป็นประมุขของรัฐนั้นด้วยได้หรือไม่

Share via email

๑๓. ถาม สุลต่านในรัฐที่ได้รับเลือกเป็นประมุขของประเทศ จะเป็นประมุขของรัฐนั้นด้วยได้หรือไม่

ตอบ     รัฐที่สุลต่านได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ (Regent) ขึ้นมาทำหน้าที่ในฐานะสุลต่านแทน เว้นแต่ความเป็นประมุขในทางศาสนาอิสลามในรัฐเท่านั้นที่สมเด็จพระราชาธิบดีจะดำรงสถานภาพไว้เช่นเดิม สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันนับเป็นองค์ที่ ๑๔ เป็นสุลต่านของรัฐเคดะห์  ชื่อ HM King Abdul Halim เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

Share via email

You may also like...