๑๔. ถาม ประเทศใดเป็นประเทศล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

Share via email

๑๔. ถาม ประเทศใดเป็นประเทศล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ตอบ   ภูฏาน

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญในภูฏาน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ซิงเย วังชุก ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยให้มีหัวหน้ารัฐบาลและสภาคณะมนตรีขึ้นบริหารประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการปกครองและลดการรวมศูนย์ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันชาติของภูฏาน

Share via email

You may also like...