๑๐๐. ถาม รัชกาลที่ ๒ สานต่อเรื่องกฎหมายฝิ่นที่ริเริ่มโดยรัชกาลที่ ๑ ให้เกิดผลจริงอย่างไร

Share via email

๑๐๐. ถาม รัชกาลที่ ๒ สานต่อเรื่องกฎหมายฝิ่นที่ริเริ่มโดยรัชกาลที่ ๑ ให้เกิดผลจริงอย่างไร

ตอบ    แม้ว่ารัชกาลที่ ๑ จะทรงออกกฎหมายห้ามสูบฝิ่น แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ได้มีผลในการควบคุมอย่างจริงจัง รัชกาลที่ ๒ จึงทรงออกกฎหมายใหม่ ห้ามสูบฝิ่นและลงโทษหนักกว่าเก่า คนสูบฝิ่นอาจถูกโบยหรือถูกออกประจานเป็นเวลาสามวันในเมือง แล้วยังเอาลงเรือไปประจานอีกสามวัน คนที่ทราบเรื่องคนสูบฝิ่นแล้วไม่ไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ก็จะถูกโบย ๖๐ ที ดูเหมือนจะค่อนข้างรุนแรง แต่ในช่วงแรกนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีฝิ่นมีกำหนดมาขายให้รัฐบาลโดยไม่ถูกลงโทษ ฝิ่นที่ได้มารัฐบาลจะส่งไปขายต่างประเทศ เก็บเงินบำรุงแผ่นดิน

Share via email

You may also like...