๑๐๘. ถาม เมื่อเริ่มแรกที่อังกฤษ มีการติดต่อกับไทยสมัยรัชกาลที่ ๒ อังกฤษต้องการติดต่อกับไทยเรื่องใด

Share via email

๑๐๘. ถาม   เมื่อเริ่มแรกที่อังกฤษ มีการติดต่อกับไทยสมัยรัชกาลที่ ๒ อังกฤษต้องการติดต่อกับไทยเรื่องใด

ตอบ    การค้า  ข้าหลวงอังกฤษที่ปีนัง ส่งสาส์นและบรรณาการมาเรื่องการค้าขาย

Share via email

You may also like...