๑๐๙. ถาม รัชกาลที่ ๒ ตอบรับอังกฤษอย่างไร

Share via email

๑๐๙. ถาม   รัชกาลที่ ๒ ตอบรับอังกฤษอย่างไร

ตอบ    ไทยอนุญาตให้อังกฤษขายสินค้าได้ทุกชนิดในไทย ยกเว้น ฝิ่น ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม

Share via email

You may also like...