Category: Knowledge

บทที่ ๑ บทนำ  ๑.๑ ความทั่วไป

บทที่ ๑ บทนำ ๑.๑ ความทั่วไป

Share via email

๑.๑ ความทั่วไป สถาบันพระมหากษัตริย์ กับชนชาวไทยมีความผูกพันกันมายาวนานแม้รูปแบบความสัมพันธ์จะมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย แต่ พระราชภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดต่อกันมาในการดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญนั้น เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรู้สึกยอมรับในการมีองค์ประมุขเป็นผู้ดูแลคนไทยมาตลอด ทำให้ความจงรักภักดีต่อสถาบันเกิดขึ้น สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ในอดีตทุกอาณาจักรแว่นแคว้นทุกภูมิภาคทั่วโลก มีผู้นำการปกครองสูงสุดเป็นเจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร หรือกษัตริย์ ซึ่งในแต่ละอาณาจักร แม้ผู้นำสูงสุดจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงใด  แต่ก็ต้องมีหลักการปกครองชาติและประชาชนอย่าง “ไว้ใจ” ได้รับความ “เคารพ-ศรัทธา” จากกลุ่มชนภายใต้การปกครองจึงจะสามารถรักษาสถานะ “ผู้นำ” ซึ่งสร้าง “ความมั่นคง” ของอาณาจักรตนไว้ได้อย่างเข้มแข็ง วิวัฒนาการของกลุ่มชนชาติ อาณาจักร แว่นแคว้นต่างๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนสถานะของ “ผู้นำสูงสุด” เมื่อเกิดพัฒนาการด้านหลักคิดของการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละพื้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ราชอาณาจักร” ไปเป็นประเทศที่ปกครองหลากหลาย...

Share via email
๑. 	ถาม	ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประเทศที่ปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขมีอยู่อย่างไรบ้าง

๑. ถาม ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประเทศที่ปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขมีอยู่อย่างไรบ้าง

Share via email

บทที่ ๒ สถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกยุคปัจจุบัน ๑. ถาม ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประเทศที่ปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขมีอยู่อย่างไรบ้าง ตอบ    มี ๔๔ รัฐอธิปไตยในโลกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ โดย ๑๖ รัฐ เป็นเครือจักรภพแห่งชาติ ซึ่งยอมรับว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐของตน Monarchs of the World, 2016   Country Sovereign Born Acceded Thailand King Bhumibol Adulyadej...

Share via email
๒.	ถาม	ประเทศราชาธิปไตยในยุโรปเป็นการปกครองแบบใด

๒. ถาม ประเทศราชาธิปไตยในยุโรปเป็นการปกครองแบบใด

Share via email

๒. ถาม ประเทศราชาธิปไตยในยุโรปเป็นการปกครองแบบใด ตอบ     ทุกประเทศมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ยกเว้นนครรัฐวาติกันแต่พระมหากษัตริย์ในรัฐเล็กๆ มักมีอิทธิพลทางการเมืองมากกว่าในรัฐใหญ่ๆ  

Share via email
๓.	ถาม	ขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามความจำกัดในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มีอย่างไรบ้าง

๓. ถาม ขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามความจำกัดในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มีอย่างไรบ้าง

Share via email

๓. ถาม ขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามความจำกัดในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ มีอย่างไรบ้าง ตอบ     สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของรัฐและการบริหาร ราชาธิปไตย คือ การที่มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ ซึ่งยังแบ่งออกตามขอบเขตพระราชอำนาจ ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (Limited monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขที่มีอำนาจจำกัด เช่น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy)  ซึ่งพระราชอำนาจจะจำกัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

Share via email
๔.	ถาม	พระมหากษัตริย์ในประเทศใดบ้างที่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจเต็ม (Absolute power)

๔. ถาม พระมหากษัตริย์ในประเทศใดบ้างที่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจเต็ม (Absolute power)

Share via email

๔. ถาม พระมหากษัตริย์ในประเทศใดบ้างที่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจเต็ม (Absolute power) ตอบ    ได้แก่ ซาอุดิอารเบีย คูเวต การ์ต้า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บรูไน โอมาห์น บาห์เรน จอร์แดน โมร็อคโค สวาซีแลนด์ นครรัฐวาติกัน ประเทศที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ   ราชอาณาจักร พระประมุข ปีที่ครองราชย์ ราชวงศ์ รูปแบบ การปกครอง การสืบทอดตำแหน่ง ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์  Andorra HEVives Sicília, Joan Enric !Joan...

Share via email
๕.	ถาม	ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ยอมรับ Queen Elizabeth II เป็นพระประมุขนั้นมีประเทศอะไรบ้าง

๕. ถาม ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ยอมรับ Queen Elizabeth II เป็นพระประมุขนั้นมีประเทศอะไรบ้าง

Share via email

๕. ถาม ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ยอมรับ Queen Elizabeth II เป็นพระประมุขนั้นมีประเทศอะไรบ้าง ตอบ     Antigua and Barbuda, Australia, the Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and...

Share via email
๖.	ถาม	ความแตกต่างระหว่างระบอบราชาธิปไตย และระบอบสาธารณรัฐ คืออะไร

๖. ถาม ความแตกต่างระหว่างระบอบราชาธิปไตย และระบอบสาธารณรัฐ คืออะไร

Share via email

๖. ถาม ความแตกต่างระหว่างระบอบราชาธิปไตย และระบอบสาธารณรัฐ คืออะไร ตอบ           ระบอบราชาธิปไตย คือ พระมหากษัตริย์ทรงครองแผ่นดินเป็นประมุขตลอดพระชนม์ชีพ และสืบราชสันตติวงศ์ให้กับรัชทายาทเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต แม้จะมีบ้างที่มีการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ส่วนในระบอบสาธารณรัฐ ประมุขของรัฐ (ซึ่งมักเรียกว่าประธานาธิบดี) โดยปกติแล้วมีที่มาจากการเลือกตั้ง และทำหน้าที่อยู่ในช่วงในเวลาที่แน่นอน เช่น ๔ ปี หรือ ๖ ปี เป็นต้น

Share via email
๗.	ถาม	เพราะเหตุใด ราชาธิปไตยจึงเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

๗. ถาม เพราะเหตุใด ราชาธิปไตยจึงเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

Share via email

๗. ถาม เพราะเหตุใด ราชาธิปไตยจึงเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตอบ      ราชาธิปไตยอาจถือกำเนิดขึ้นจากระบบการปกครองแบบหัวหน้าเผ่า (tribal kingship) หรือสมณเพศหลวง (royal priesthood) ในอดีต บางประเทศเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงได้เทวสิทธิ์ให้มาปกครองประเทศตามความปรารถนาของพระเจ้า หรือบางประเทศอาจเชื่อว่าพระมหากษัตริย์มาจากพระเจ้า ตำแหน่งพระมหากษัตริย์นี้มักจะสืบตกทอดแก่ลูกหลาน จึงส่งผลให้เกิดราชวงศ์ขึ้น พระมหากษัตริย์ยังอาจมาจากพฤติการณ์รุนแรงของกลุ่มรุกรานต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแย่งชิงสิทธิของชุมชนเหนือประเพณี ผู้นำของกลุ่มที่แย่งชิงสิทธินั้นมักสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ สถานะของกษัตริย์ในแต่ละอาณาจักรนั้น กล่าวกันว่าเป็นผลซึ่งเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรชุมชน

Share via email
๘.	ถาม	เพราะเหตุใด ระบอบราชาธิปไตยจึงเคยเป็นระบอบที่แพร่หลายที่สุด

๘. ถาม เพราะเหตุใด ระบอบราชาธิปไตยจึงเคยเป็นระบอบที่แพร่หลายที่สุด

Share via email

๘. ถาม เพราะเหตุใด ระบอบราชาธิปไตยจึงเคยเป็นระบอบที่แพร่หลายที่สุด ตอบ   ราชาธิปไตยเคยเป็นระบอบการปกครองที่แพร่หลายที่สุดจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่ปัจจุบันนี้มิได้แพร่หลายอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ดี ประเทศซึ่งยังปกครองแบบราชาธิปไตยอยู่ปัจจุบันมักพบในรูปของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย์ทรงถือบทบาททางกฎหมายและพิธีกรรมเป็นเอกลักษณ์ แต่ทรงไม่ใช้หรือใช้อำนาจทางการเมืองอย่างจำกัดตามรัฐธรรมนูญหรือประเพณี

Share via email
๙.	ถาม	มีสิ่งที่เหมือนกัน อันเป็นบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบใด ๆก็ตามคืออะไร

๙. ถาม มีสิ่งที่เหมือนกัน อันเป็นบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบใด ๆก็ตามคืออะไร

Share via email

๙. ถาม มีสิ่งที่เหมือนกัน อันเป็นบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในระบอบใด ๆก็ตามคืออะไร ตอบ    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ แม้ว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน (ปรมิตตาญาสิทธิราชย์) พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นตามจารีตประเพณีหรือตามประมวลกฎหมายเพื่อไม่ให้มีอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริง โดยที่บางประเทศพระมหากษัตริย์อาจทรงมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ

Share via email